Your address will show here +12 34 56 78

Opis podrobnega pristopa pri prodaji družb/posameznih programov

INVESTICIJSKO SVETOVANJE
V ES&G ponujamo različne postopke pri prodaji družb/programov:
 • pregled in priprava projektne dokumentacije

 • priprava skrajšanega informacijskega gradiva

 • priprava skrajšanega informacijskega gradiva

 • identificiranje in informiranje potencialnih kupcev

 • sprejem, odpiranje in ocena prispelih ponudb

 • uskladitev pisma o nameri

 • skrbni pregled s strani potencialnih investitorjev

 • podpis

 • pogajanja in uskladitev kupoprodajne pogodbe

Pregled in priprava projektne dokumentacije
Zahtevna naloga odprodaje družbe ali programa se začne s pregledom obstoječe dokumentacije družbe/programa, namenjenega za odprodajo. Pregled in analiza obstoječe dokumentacije se uporablja predvsem za pripravo ocene vrednosti družbe/programa, ki je predmet odprodaje.

ES&G v tej fazi postopka v sodelovanju z upravo partnerja oblikuje projektno skupino, ki sodeluje pri nadaljnjih postopkih odprodaje družbe/programa. ES&G in partner se v tej fazi tudi dogovorita o vlogi, ki jo mora pri predvidenih transakcijah opravljati vsak udeleženec, o razporejanju nalog in njihovih izvajalcev, o koordinaciji z drugimi svetovalci (pravniki, revizorji, cenilci, itd.) in o podrobnostih časovnega okvira (roki za predajo gradiv, za zaključek razgovorov ter za sprejem korporacijskih in pravnih aktov, itd.).


Priprava skrajšanega informacijskega gradiva

ES&G po pregledu projektne dokumentacije skupaj s partnerjem pripravi dokončno predstavitveno dokumentacijo (informacijski memorandum) ter vse ostalo gradivo, potrebno za uspešno izpeljavo zastavljene naloge odprodaje družbe/programa.

 • Text Hover
 • Text Hover
Priprava in objava razpisa

Ob koncu priprave projektne dokumentacije ponavadi priporočamo izpeljavo mednarodnega javnega razpisa za zbiranje ponudb. Postopek mednarodnega javnega razpisa omogoča, da na ta način pridemo do čim večjega odziva na investicijsko priložnost, ki jo ponuja partner z družbo/programom, ki je predmet odprodaje.

Preko javnega razpisa zahtevamo tudi določeno dokumentacijo, poslovni načrt in morebitne varščine, ki naj jih morebitni investitor predložil družbi ES&G in partnerju s svojo ponudbo. Priporočamo, da je razpis objavljen v domačih in tujih strokovnih in splošnih medijih.

Identificiranje in informiranje potencialnih kupcev


ES&G potencialnim investitorjem, ki podpišejo izjavo o zaupnosti podatkov (Confidentiality Agreement) izroči ali pošlje Informacijski memorandum. V nadaljevanju ES&G pripravi sestanke za nadaljnje aktivno informiranje in obiskuje morebitne investitorje.

ES&G sočasno z organizacijo javnega razpisa skupaj s partnerjem in vodstvom družbe/programa, ki je predmet odprodaje, pripravi seznam širšega kroga potencialnih investitorjev (long list). ES&G potencialne investitorje seznani z investicijsko priložnostjo ter v sodelovanju s partnerjem oblikuje ožji krog potencialnih investitorjev (short list).

 • Text Hover
 • Text Hover

Sprejem, odpiranje in ocena prispelih ponudb


Zaključek posla, to je plačilo vseh obrokov ter v celoti opravljen prenos poslovnih deležev na partnerja mora biti skrbno načrtovan. Le-ta vključuje pregled ključnih točk, potrebnih za uspešno izpeljavo ES&G skupaj s partnerjem pregleda in pomaga pri oceni prispelih ponudb na podlagi predhodno določenih kriterijev. 


ES&G pripravi primerjalno analizo in organizira strokovno razpravo o kakovosti ponudb na podlagi razpisnih pogojev, ponujene cene in plačilnih pogojev, pravnih in pogodbenih vidikov, položaja in ugleda ponudnika, ter privlačnosti poslovnega načrta, ki ga bodo pripravili ponudniki. lastništva. Poleg tega je treba še enkrat pregledati, ali so bila upoštevana vsa pogodbena določila, obstoj in resničnost vseh podatkov in pogodb ter potek primopredaje premoženja.

Identificiranje in informiranje potencialnih kupcev

Takoj po ocenitvi prispelih ponudb je treba določiti strategijo za pristop in obravnavanje zainteresiranih strateških partnerjev. Na tem mestu še enkrat določimo vloge, ki jih opravlja vsak udeleženec pogajalske skupine v odnosu do investitorjev. 


Tako bo omogočeno, da bo imela pogajalska skupina na voljo vse ustrezne strokovne argumente.Takoj po sprejetju odločitve o ustrezni pogajalski strategiji se lahko z izbranimi ponudniki začnejo pogajanja, s katerimi se natančneje določijo podrobnosti predvidenih transakcij. V primeru, da je med ponudniki zelo zainteresiran investitor, sprejet tudi s strani partnerja, je mogoče celoten potek pogajanj opraviti tudi hitreje.

 • Text Hover
 • Text Hover

Pogajanja in uskladitev kupoprodajne pogodbe

ES&G po opravljenem skrbnem pregledu družbe/programa s strani potencialnih investitorjev v sodelovanju z odvetniško pisarno, ki jo predhodno imenuje uprava partnerja, pripravi kupoprodajno pogodbo. ES&G sodeluje pri vseh nadaljnjih pogajanjih in pri tem ponuja partnerju vso potrebno pomoč in strokovno podporo.

Skrbni pregled s strani potencialnih investitorjev

Morebitni investitorji, ki bodo pokazali resen interes za nakup družbe/programa, ki je predmet odprodaje, bodo imeli določen čas za izvedbo svoje lastne raziskave in preverjanje ter analiziranje podatkov, ki so jih prejeli.


Za boljšo preglednost postopka in za to, da bodo imeli vsi interesenti na voljo iste podatke, priporočamo organizacijo posebnega prostora za vpogled celotne dokumentacije (Data room). Tudi za obiske v proizvodnji, skladiščih in drugih prostorih priporočamo organizacijo enotne in strokovno vodene poti skozi podjetje.

 • Text Hover
 • Text Hover

Podpis


Zaključek posla, to je plačilo vseh obrokov ter v celoti opravljen prenos poslovnih deležev na partnerja mora biti skrbno načrtovan. Le-ta vključuje pregled ključnih točk, potrebnih za uspešno izpeljavo prenosa lastništva. Poleg tega je treba še enkrat pregledati, ali so bila upoštevana vsa pogodbena določila, obstoj in resničnost vseh podatkov in pogodb ter potek primopredaje premoženja.

Vas zanima več?