Your address will show here +12 34 56 78

Opis podrobnega pristopa pri nakupu družb

INVESTICIJSKO SVETOVANJE

V ES&G ponujamo različne postopke pri nakupu družb:

  • identificiranje potencialnih družb, zanimivih za nakup

  • priprava, uskladitev in podpis Pisma o nameri in Pisma o zaupnosti

  • skrbni pregled družbe

  • priprava, pogajanja in uskladitev kupoprodajne pogodbe

  • podpis

Identificiranje potencialnih družb, zanimivih za nakup

V ES&G identificiramo in pridobimo javno razpoložljive podatke o potencialno zanimivih družbah za nakup s strani partnerja v skladu z dolgoročno strategijo rasti in razvoja partnerja tako v Sloveniji kot v tujini. Na podlagi teh podatkov pripravimo kratko predstavitev družbe in njene lastniške strukture ter preliminarno finančno analizo družbe.


Pripravljeno dokumentacijo posredujemo upravi partnerja in skupaj z njo nadaljujemo s postopkom nakupa družbe, tako da pripravimo ustrezno strategijo. V ES&G v skladu z dogovorjeno strategijo pristopa po predhodni odobritvi partnerja kontaktiramo družbo in njene lastnike ter jih obvestimo o interesu za nakup.

Priprava, uskladitev in podpis Pisma o nameri in Pisma o zaupnosti

Po obveščanju družbe in njenih lastnikov o nameri nakupa (in če družba izkaže interes za prodajo), pripravimo, uskladimo in z družbo podpišemo Pismo o nameri in Pismo o zaupnosti, ki omogoči podjetju ES&G in kupcu/partnerju pridobitev nadaljnjih, podrobnejših podatkov o trenutnem in preteklem poslovanju družbe.


ES&G na podlagi trenutno razpoložljivih podatkov, pridobljenih s strani družbe ali njenih lastnikov, pripravi preliminarno analizo poslovanja družbe ter finančno analizo družbe, ki vključuje tudi preliminarno vrednotenje družbe.ES&G v sodelovanju z upravo partnerja v tej fazi postopka oblikuje tudi projektno skupino, ki sodeluje pri nadaljnjih postopkih nakupa družbe.

  • Text Hover
  • Text Hover
Skrbni pregled družbe

Podpisu Pisma o nameri in Pisma o zaupnosti sledi skrbni pregled družbe. ES&G v sodelovanju z upravo partnerja oblikuje projektno skupino, ki sodeluje pri skrbnem pregledu družbe. Skrbni pregled družbe zajema vsa področja poslovanja družbe: prodajo, nabavo, tehnologijo, proizvodnjo, kadre, finance, informacijsko tehnologijo, pravni del, pregled nepremičnin in ostalih sredstev v lasti družbe, itd.Pred začetkom skrbnega pregleda družbe ES&G pripravi podroben vprašalnik, ki omogoča natančen pregled družbe ter pridobitev vseh potrebnih podatkov in dokumentacije.


 ES&G posreduje vprašalnik prodajalcu pred samim začetkom skrbnega pregleda družbe, kar omogoča pridobitev želenih in potrebnih informaciji za nadaljnje odločitve.

V času skrbnega pregleda družbe ES&G kot vodja projektne skupine koordinira delo vseh udeležencev ter skrbi za profesionalno in uspešno izvedbo skrbnega pregleda. Po zaključenem skrbnem pregledu družbe ES&G pripravi podrobno poročilo o poslovanju družbe in trenutnem stanju v družbi, podrobno finančno analizo družbe in vrednotenje družbe na podlagi predhodno dogovorjene metode z upravo partnerja.

Priprava, pogajanja in uskladitev kupoprodajne pogodbe

ES&G po opravljenem skrbnem pregledu družbe v sodelovanju z odvetniško pisarno, ki jo predhodno imenuje uprava partnerja, pripravi kupoprodajno pogodbo. ES&G sodeluje pri vseh nadaljnjih pogajanjih in pri tem ponuja partnerju vso potrebno pomoč in strokovno podporo.

  • Text Hover
  • Text Hover

Podpis

Zaključek posla, to je plačilo vseh obrokov ter v celoti opravljen prenos poslovnih deležev na partnerja mora biti skrbno načrtovan. Le-ta vključuje pregled ključnih točk, potrebnih za uspešno izpeljavo prenosa lastništva. Poleg tega je treba še enkrat pregledati, ali so bila upoštevana vsa pogodbena določila, obstoj in resničnost vseh podatkov in pogodb ter potek primopredaje premoženja.


Naprej na opis podrobnega pristopa pri prodaji družb/posameznih programov

Vas zanima več?